Privacy Statement

Privacy Notice – Klanten & medewerkers van klanten

Algemeen

CenEnergy vindt de privacy en beveiliging van de persoonsgegevens die ze verwerkt zeer belangrijk. Als betrokkene hebt u het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en op welke manier wij dit doen. In dit privacy beleid krijg je een antwoord op volgende vragen:

-        Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

-        Wat betekenen een aantal belangrijke begrippen in deze policy?

-        Wanneer verzamelen wij welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee en waarom mogen wij dit en hoelang bewaren we ze?

-        Op welke manier beschermen wij jouw persoonsgegevens?

-        Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

-        Wat zijn de jouw rechten als betrokkene ?

-        Wie contacteer je in geval van vragen i.v.m. deze privacy policy?

-        Wijzigingen van de privacy policy

 

We delen de verschillende verwerkingen met persoonsgegevens op in vijf grote delen :

-        Deel 1 : Verwerkingen met persoonsgegevens in het kader van de partner relatie

-        Deel 2 : Verwerkingen met persoonsgegevens in het kader van de diensten door

             CenEnergy aangeboden aan de onderneming

-        Deel 3 : Verwerkingen met persoonsgegevens in het kader van de diensten door

             CenEnergy aangeboden aan de werknemer van de onderneming

-        Deel 4 : Verwerkingen met persoonsgegevens in het kader van de diensten door

             CenEnergy aangeboden aan particulieren

-        Deel 5 :  Algemene Verwerkingen van toepassing op alle voorgaande delen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?   

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is CenEnergy NV, met maatschappelijke zetel Boomsesteenweg 12 / unit 8, 2360 Aartselaar.

Indien je vragen hebt omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, contacteer dan de DPO via dpo@cenenergy.be

Wat betekenen een aantal belangrijke begrippen in deze policy?

-        AVG: de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in werking op 25 mei 2018. (Ook wel GDPR – General Data Protection Regulation genoemd.

 

-        Persoonsgegevens: dit is alle informatie die direct (naam, adres, klantennummer, e-mail, geboortedatum, ...) of indirect (IP-adres, nummerplaat auto…) toelaten om personen te identificeren.

 

-        Bijzondere categorie persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie van ene persoon of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

 

-        Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

 

-        Verwerkingsverantwoordelijke: CenEnergy NV

 

-        Betrokkene: een natuurlijke persoon

 

-        Verwerker: een partner die in opdracht van CenEnergy persoonsgegevens verwerkt.

 

-        Standard Contractual Clauses (SCC) : een SCC is een door de Europese Commissie opgesteld modelcontract dat ervoor moet zorgen dat het beschermingsniveau bij een organisatie in een derde land overeenkomt met het beschermingsniveau binnen de Europese Unie.

 

-        Verwerkersovereenkomst: een specifieke overeenkomst tussen de verwerker en waarbij CenEnergy bepaalt en beperkt welke gegevens voor welke doeleinden mogen verwerkt worden en waarin de verwerker de nodige garanties biedt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens volgens de Belgische privacywetgeving en de Europese Verordening van Persoonsgegevensbescherming en alle uitvoeringsbesluiten.

DEEL 1 : Verwerkingen met PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE PARTNER RELATIE.

 

Wanneer verzamelen we welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee, waarom mogen we dit en hoelang bewaren we ze?

 

Welke persoonsgegevens?

Doel en waarom mag dit?

Hoelang bewaard?

Identificatiegegevens, beroep en betrekking en contactgegevens: naam, voornaam, functie, naam en adres van jouw werkgever, zakelijk e-mail adres, zakelijk mobiel nummer.

Deze worden gebruikt om je te kunnen contacteren, gevraagde informatie te kunnen sturen, te antwoorden op vragen, het plannen van een bezoek, een bespreking vast te leggen, verslagen/contract updates toe te sturen, enz. en dit alles binnen het kader van de  uitvoering van onze overeenkomst.

Je persoonsgegevens worden als contact-persoon bewaard zolang de samenwerking duurt.

Binnen de 6 maanden erna worden de persoonsgegevens verwijderd.

Opmerking : indien je persoonsgegevens vermeld werden op wettelijke documenten zoals bestelbon of factuur, dan behouden we deze zolang de wettelijke retentieperiode voor deze documenten loopt.

 

Identificatiegegevens, beroep en betrekking en contactgegevens: naam, voornaam, functie, naam en adres van jouw werkgever, zakelijk e-mail adres, zakelijk mobiel nummer.

Deze gegevens worden verwerkt met als doel je te kunnen uitnodigen  voor mogelijke evenementen door ons georganiseerd. We hebben een  gerechtvaardigd belang om dit te doen zodat de klant-partner relatie bestendigd kan blijven.

Je persoonsgegevens worden als contact-persoon bewaard zolang de samenwerking duurt.

Binnen de 6 maanden erna worden de persoonsgegevens verwijderd.

Eventuele lijsten van genodigden of aanwezigen, worden binnen 3 weken na het evenement verwijderd.

Identificatiegegevens, beroep en betrekking en contactgegevens: naam, voornaam, functie, naam van jouw werkgever en je zakelijk e-mail adres.

 

 

We hebben een gerechtvaardigd belang om je als klant te informeren over nieuwe producten, initiatieven, diensten enz.

Met deze regelmatige informatie zorgen we ervoor dat je als klant wordt geïnformeerd dat wij als partner niet stilzitten en kunnen inspelen op wijzigende behoeften.

Je persoonsgegevens worden als contact-persoon bewaard zolang de samenwerking duurt.

 Binnen de 6 maanden na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgegevens verwijderd

Alle persoonsgegevens die in een klachtendossier kunnen worden opgenomen

 

Wanneer u een klacht hebt t.o.v. de organisatie, een werknemer of een derde gelinkt aan CenEnergy dan hebben we een gerechtvaardigd belang om deze klachten op te volgen en een dossier op te maken.

Verder hebben we ook de wettelijke verplichting om klachten te behandelen in het kader van de welzijnswet of de wet op discriminatie.

Bij de behandeling van klachten kunnen, naast identificatiegegevens, ook andere persoonsgegevens worden verwerkt en dit afhankelijk van de klacht.

 

Tot 1 jaar na het afsluiten van het dossier of volgens wettelijke termijnen, mochten deze van toepassing zijn.

Alle persoonsgegevens die in het kader van onderzoeken of gerechtelijke procedures worden opgevraagd

 

We hebben een wettelijke verplichting om persoonsgegevens in het kader van onderzoeken, bv. sociale inspectie, of gerechtelijke procedures aan de bevoegde instanties en partijen over te maken.

Wij zullen alle correspondentie / dossiers tussen CenEnergy en de bevoegde diensten binnen dit kader bijhouden tot 1 jaar na het afsluiten van het dossier of volgens wettelijke termijnen, mochten deze van toepassing zijn.

 

 

DEEL 2 : PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE DIENSTEN door CenEnergy aangeboden aan de onderneming

 

Wanneer verzamelen we welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee, waarom mogen we dit en hoelang bewaren we ze?

 

Categorie(ën) van persoonsgegevens

Bron

Waarom vragen we ze en waarom mogen we dit?

Bewaartermijn

Identificatiegegevens

Contactgegevens

De informatie die u ons te geven in verband met een probleem met de installatie

 

Uzelf door ons te contacteren ingeval van problemen

Wanneer u onze helpdesk contacteert, registreren we uw probleem en zullen we zorgen voor de beste en  snelst mogelijke oplossing.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

Wanneer we de informatie via e-mail of post ontvangen, bewaren uw persoonsgegevens tot 1 jaar na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Wanneer we de informatie over het probleem per telefoon ontvangen en we het probleem aan de telefoon kunnen oplossen, registreren wij geen gegevens van deze oproep.

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Gegevens betreffende het laden : aantal kWh, laad locatie, tijdstip van laden, aanwezigheid (tijd) op de laadpositie.

Uzelf door de samenwerking

We hebben deze gegevens nodig om onze diensten te kunnen factureren en u bij vragen te kunnen contacteren.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

We bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar na de beëindiging van het lopende boekjaar.

Dit betreft zowel de wettelijke termijn voor facturatie als verjaartermijnen rond fraudebestrijding.

Identificatiegegevens

Contactgegevens

De informatie die u ons te geven in verband met een probleem met de installatie

 

Uzelf door ons te contacteren ingeval van problemen

Wanneer u onze helpdesk contacteert, registreren we uw probleem en zullen we zorgen voor de beste en  snelst mogelijke oplossing.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

Wanneer we de informatie via e-mail of post ontvangen, bewaren uw persoonsgegevens tot 1 jaar na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Wanneer we de informatie over het probleem per telefoon ontvangen en we het probleem aan de telefoon kunnen oplossen, registreren wij geen gegevens van deze oproep.

 

 

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Alle persoonsgegevens die je met ons wil delen in het kader van een klacht.

Uzelf wanneer u ons contacteert om een klacht door te geven.

Wanneer je ons contacteert om een klacht door te geven dan gebruiken we de meegedeelde persoonsgegevens om met jou in contact te treden in het kader van jouw klacht.

De wettelijke basis hiervoor is ‘Uitvoering van de overeenkomst’

 

We bewaren uw persoonsgegevens tot 1 jaar na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Identificatiegegevens

Bijzonderheden over het gebruik en verbruik.

 

 

 

 

Uzelf en eventuele derden wanneer we denken dat dit noodzakelijk is.

We dienen er zorg voor te dragen dat er geen fraude kan gebeuren met onze kaarten of dat deze zo snel mogelijk wordt gedetecteerd.

De wettelijke basis hiervoor is ‘Gerechtvaardigd belang’.

We bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar na de beëindiging van het lopende boekjaar.

 


 

 

DEEL 3 : PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE DIENSTEN door CenEnergy aangeboden aan U ALS werknemer van de onderneming

 

Wanneer verzamelen we welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee, waarom mogen we dit en hoelang bewaren we ze?

Categorie(ën) van persoonsgegevens

Bron

Waarom vragen we ze en waarom mogen we dit?

Bewaartermijn

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Bijzonderheden van uw woonst

Uzelf door de samenwerking ingeval u een laadpaal bij u thuis wenst.

Voorbereidende actie om na te gaan of installatie van een laadpaal mogelijk is en indien dit het geval is, de voorbereidingen documenteren.

We hebben deze gegevens ook nodig om onze diensten u bij vragen te kunnen contacteren.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘voorbereiding om tot een overeenkomst te komen’

Opmerking : de persoonsgegevens, bijzonderheden over uw woonst, in het kader van deze verwerking worden NIET aan uw werkgever overgemaakt. Uw werkgever heeft dan ook geen eigen verwerkingen met deze persoonsgegevens.

 

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Indien uit het assessment blijkt dat een laadpaal niet kan geïnstalleerd worden, verwijderen we uw gegevens binnen de 6 weken nadat het verslag van de audit naar u werd verstuurd.

 

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Bijzonderheden van uw woonst

Uzelf door de samenwerking ingeval u een laadpaal bij u thuis wenst en uw woonst werd goedgekeurd om een laadpaal te kunnen installeren.

 

Voor de installatie van de laadpaal hebben we deze gegevens nodig.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

Opmerking : de persoonsgegevens, Bijzonderheden over de bijzonderheden van uw woonst, in het kader van deze verwerking worden NIET aan uw werkgever overgemaakt. Uw werkgever heeft dan ook geen eigen verwerkingen met deze persoonsgegevens.

We bewaren uw persoonsgegevens (de bijzonderheden van uw woonst) 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen

Identificatiegegevens

Contactgegevens

De informatie die u ons te geven in verband met een probleem met de installatie

 

Uzelf door ons te contacteren ingeval van problemen

Wanneer u onze helpdesk contacteert, registreren we uw probleem en zullen we zorgen voor de beste en  snelst mogelijke oplossing.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

Wanneer we de informatie via e-mail of post ontvangen, bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Wanneer we de informatie over het probleem per telefoon ontvangen en we het probleem aan de telefoon kunnen oplossen, registreren wij geen gegevens van deze oproep.

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Gegevens betreffende het laden : aantal kWh, laad locatie, tijdstip van laden, aanwezigheid (tijd) op de laadpositie.

Uzelf door de samenwerking

We hebben deze gegevens nodig om onze diensten te kunnen factureren en u bij vragen te kunnen contacteren.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

De persoonsgegevens betreffende het laden kunnen eveneens doorgestuurd naar uw werkgever in het kader van de contractuele relatie met uw werkgever.

De verwerkingen die uw werkgever met deze persoonsgegevens uitvoert, worden u door uw werkgever meegedeeld.

We bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar na de beëindiging van het lopende boekjaar.

Dit betreft zowel de wettelijke termijn voor facturatie als verjaartermijnen rond fraudebestrijding.

 

 

 

 

De bewaartermijnen voor deze verwerkingen worden door uw werkgever meegedeeld.

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Bijzonderheden over het gebruik van elektriciteit in uw woonst

 

 

Uzelf door de samenwerking waar werd voor gekozen

Indien u gekozen heeft voor de optie ‘Load Balancing’ hebben we deze gegevens nodig om de service te kunnen aanbieden.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘toestemming’ die opgenomen werd in de overeenkomst.

 

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Bijzonderheden over het gebruik en verbruik in al haar facetten (zie bovenstaande verwerkingen)

 

Uzelf door de samenwerking

Zowel binnen de klantenzone op de website als op de APP kan u overzichten vinden van al uw activiteiten die betrekking hebben op de diensten van onze samenwerking.

 

Binnen het operationele systeem bewaren we uw persoonsgegevens tot 6 maanden na het beëindigen van de klantenrelatie.

Echter worden uw persoonsgegevens in bv. het financiële systeem (papier/digitaal) bewaard volgens de wettelijke termijnen met een max. van 10 voor zowel de wettelijke termijn voor facturatie als verjaartermijnen rond fraudebestrijding.

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Alle persoonsgegevens die je met ons wil delen in het kader van je vraag.

Uzelf wanneer u ons contacteert voor een vraag naar informatie

Wanneer je ons contacteert voor informatie dan gebruiken we de meegedeelde persoonsgegevens om met jou in contact te treden in het kader van jouw vraag.

De wettelijke basis hiervoor is ‘Uitvoering van de overeenkomst’

Wanneer we de vraag via e-mail of post ontvangen, bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Wanneer we uw vraag per telefoon ontvangen en we het probleem aan de telefoon kunnen oplossen, registreren wij geen gegevens van deze oproep.

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Alle persoonsgegevens die je met ons wil delen in het kader van een klacht.

Uzelf wanneer u ons contacteert om een klacht door te geven.

Wanneer je ons contacteert om een klacht door te geven dan gebruiken we de meegedeelde persoonsgegevens om met jou in contact te treden in het kader van jouw klacht.

De wettelijke basis hiervoor is ‘Uitvoering van de overeenkomst’

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Identificatiegegevens

Bijzonderheden over het gebruik en verbruik.

 

 

 

 

Uzelf en eventuele derden wanneer we denken dat dit noodzakelijk is.

We dienen er zorg voor te dragen dat er geen fraude kan gebeuren met onze kaarten of dat deze zo snel mogelijk wordt gedetecteerd.

De wettelijke basis hiervoor is ‘Gerechtvaardigd belang’.

We bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar na de beëindiging van het lopende boekjaar.

 


DEEL 4 : PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE DIENSTEN door CenEnergy aangeboden wanneer u als particulier met ons een overeenkomst wenst af te sluiten of afsluit

 

Wanneer verzamelen we welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee, waarom mogen we dit en hoelang bewaren we ze?

Categorie(ën) van persoonsgegevens

Bron

Waarom vragen we ze en waarom mogen we dit?

Bewaartermijn

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Bijzonderheden van uw woonst

Uzelf door de samenwerking ingeval u een laadpaal bij u thuis wenst.

Voorbereidende actie om na te gaan of installatie van een laadpaal mogelijk is en indien dit het geval is, de voorbereidingen documenteren.

We hebben deze gegevens ook nodig om onze diensten te kunnen factureren en u bij vragen te kunnen contacteren.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘voorbereiding om tot een overeenkomst te komen’

 

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Indien uit het assessment blijkt dat een laadpaal niet kan geïnstalleerd worden, verwijderen we uw gegevens binnen de 6 weken na het verslag van de audit werd verstuurd.

 

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Bijzonderheden van uw woonst

Uzelf door de samenwerking ingeval u een laadpaal bij u thuis wenst en uw woonst werd goedgekeurd om een laadpaal te kunnen installeren.

 

Voor de installatie van de laadpaal hebben we deze gegevens nodig.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

 

We bewaren uw persoonsgegevens (de bijzonderheden van uw woonst) 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen

 

Identificatiegegevens

Contactgegevens

De informatie die u ons te geven in verband met een probleem met de installatie

 

Uzelf door ons te contacteren ingeval van problemen

Wanneer u onze helpdesk contacteert, registreren we uw probleem en zullen we zorgen voor de beste en  snelst mogelijke oplossing.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

Wanneer we de informatie via e-mail of post ontvangen, bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Wanneer we de informatie over het probleem per telefoon ontvangen en we het probleem aan de telefoon kunnen oplossen, registreren wij geen gegevens van deze oproep.

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Gegevens betreffende het laden : aantal kWh, laad locatie, tijdstip van laden, aanwezigheid (tijd) op de laadpositie.

Uzelf door de samenwerking

We hebben deze gegevens nodig om onze diensten te kunnen factureren en u bij vragen te kunnen contacteren.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

 

We bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar na de beëindiging van het lopende boekjaar.

Dit betreft zowel de wettelijke termijn voor facturatie als verjaartermijnen rond fraudebestrijding.

 

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Bijzonderheden over het gebruik van elektriciteit in uw woonst

 

 

Uzelf door de samenwerking waar werd voor gekozen

Indien u gekozen heeft voor de optie ‘Load Balancing’ hebben we deze gegevens nodig om de service te kunnen aanbieden.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘toestemming’ die opgenomen werd in de overeenkomst.

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Bijzonderheden over het gebruik en verbruik in al haar facetten (zie bovenstaande verwerkingen)

 

Uzelf door de samenwerking

Zowel binnen de klantenzone website als op de APP kan u overzichten vinden van al uw activiteiten die betrekking hebben op de diensten van onze samenwerking.

 

Binnen het operationele systeem bewaren we uw persoonsgegevens tot 6 maanden na het beëindigen van de klantenrelatie.

Echter worden uw persoonsgegevens in bv. het financiële systeem (papier/digitaal) bewaard volgens de wettelijke termijnen met een max. van 10 voor zowel de wettelijke termijn voor facturatie als verjaartermijnen rond fraudebestrijding.

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Alle persoonsgegevens die je met ons wil delen in het kader van je vraag.

Uzelf wanneer u ons contacteert voor een vraag naar informatie

Wanneer je ons contacteert voor informatie dan gebruiken we de meegedeelde persoonsgegevens om met jou in contact te treden in het kader van jouw vraag.

De wettelijke basis hiervoor is ‘Uitvoering van de overeenkomst’

Wanneer we de vraag via e-mail of post ontvangen, bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Wanneer we uw vraag per telefoon ontvangen en we het probleem aan de telefoon kunnen oplossen, registreren wij geen gegevens van deze oproep.

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Alle persoonsgegevens die je met ons wil delen in het kader van een klacht.

Uzelf wanneer u ons contacteert om een klacht door te geven.

Wanneer je ons contacteert om een klacht door te geven dan gebruiken we de meegedeelde persoonsgegevens om met jou in contact te treden in het kader van jouw klacht.

De wettelijke basis hiervoor is ‘Uitvoering van de overeenkomst’

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Identificatiegegevens

Bijzonderheden over het gebruik en verbruik.

 

 

 

 

Uzelf en eventuele derden wanneer we denken dat dit noodzakelijk is.

 

We dienen er zorg voor te dragen dat er geen fraude kan gebeuren met onze kaarten of dat deze zo snel mogelijk wordt gedetecteerd.

De wettelijke basis hiervoor is ‘Gerechtvaardigd belang’.

We bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar na de beëindiging van het lopende boekjaar.

 

 


 

DEEL 5 : ALGEMENE verwerkingen met PERSOONSGEGEVENS van toepassing op alle voorgaanden delen

 

Wanneer verzamelen we welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee, waarom mogen we dit en hoelang bewaren we ze?

Categorie(ën) van persoonsgegevens

Bron

Waarom vragen we ze en waarom mogen we dit?

Bewaartermijn

Alle door ons verwerkte persoonsgegevens

 

 

Zie delen hierboven

We hebben zowel contractuele, wettelijke verplichtingen als een gerechtvaardigd belang om alle persoonsgegevens in ons datacenter te verwerken om alle diensten op een correcte wijze te kunnen uitvoeren.

Zie delen hierboven afhankelijk van de verwerking.

Gegevens betreffende het laden : aantal kWh, laad locatie, tijdstip van laden, aanwezigheid (tijd) op de laadpositie.

Gegevens betreffende problemen en interventies.

Zie delen hierboven

We hebben een gerechtvaardigd belang om het gebruik van de laadpalen op te volgen en een contractuele verplichting tot facturatie.

 

Zie delen hierboven afhankelijk van de verwerking.

Alle noodzakelijke persoonsgegevens in het kader van een mogelijke juridische procedure.

 

Uzelf, derden, de werkgever/organisatie

We hebben een gerechtvaardigd belang om een juridische procedure op te starten wanneer onze rechten worden geschonden en we deze wensen te verdedigen

Persoonsgegevens die nodig zijn voor de procedure worden verwijderd 5 jaar na het afsluiten van de procedure / uitspraak van het hof.

 

Verwerkingen van bijzondere categorieën van gegevens

CenEnergy verwerkt binnen onze relatie geen persoonsgegevens van bijzondere categorieën.

Opmerking : wanneer de klant gebruik maakt van de optie ‘Load Balancing’, zou een diepgaande analyse mogelijk bepaalde gedragspatronen kunnen definiëren. Echter zal CenEnergy nooit dergelijke analyses uitvoeren tenzij dit strikt noodzakelijk zou zijn om technische problemen op te lossen.

Verdere verwerkingen

CenEnergy heeft geen verdere verwerkingen met de persoonsgegevens van klanten dan de hierboven beschreven verwerkingen.

Op welke manier beschermen wij persoonsgegevens?

Jouw privacy heeft bij ons de hoogste prioriteit, daarom stellen wij alles in het werk om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen een mogelijke gegevensinbreuk. Gedetailleerde informatie over de technische en organisatorische maatregelen kan opgevraagd worden bij de DPO via dpo@cenenergy.be.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Intern

Binnen onze organisatie hebben alleen de daartoe gemachtigde personeelsleden en de personen die wij aanwijzen, toegang tot jouw persoonsgegevens. Dit zijn alleen die personen die voor de correcte uitvoering van hun functie of voor de behoeften van de dienst, toegang nodig hebben.

Extern

Persoonsgegevens worden door ons niet doorgeven aan derde partijen/verwerkers, tenzij:

-        Er wettelijke verplichtingen zijn.

 

-        Voor de uitvoering of totstandkoming van onze overeenkomst is het noodzakelijk dat wij sommige gegevens doorgeven aan partnerbedrijven zoals bv. transporteurs.


-        Elk van deze partijen biedt op zich de nodige garanties opdat uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de voorschriften van de Belgische privacywetgeving en de Europese verordening voor Persoonsgegevensbescherming en alle uitvoeringsbesluiten.


-        Voor bepaalde verwerkingen binnen de uitvoering van onze overeenkomst, zoals IT ondersteuning, doen wij een beroep op andere partijen. We hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens ook door hen op een veilige en op vertrouwelijke wijze worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst garandeert passende technologische en organisatorische beschermingsmaatregelen. Jouw persoonsgegevens zijn bij hen bijgevolg in goede handen.

 

Derde partijen/verwerkers die persoonsgegevens van CenEnergy ontvangen

De overheid zoals in het kader van wettelijk onderzoeken.

Advocaten, gerechtsdeurwaarders, inspectiediensten van de overheid en vergelijkbare derden in het kader van onderzoeken of gerechtelijke procedures.

In het geval dat u als werknemer een laadpaal overeenkomst met uw werkgever hebt, worden bepaalde persoonsgegevens naar uw werkgever doorgestuurd. Zie de details (categorieën, wettelijke basis, bewaartermijnen) in de overzichtstabellen hierboven.

Internationaal

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar derde partijen of verwerkers in niet-adequate landen.

Andere

Jouw persoonsgegevens zullen, behalve in de hierboven beschreven situaties, niet aan derden worden overgemaakt zonder uw voorafgaande toestemming. In geen geval zullen zij worden verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.

Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Je hebt als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze worden hieronder beschreven.

Recht

Omschrijving

Het recht op informatie

Dit recht wordt beschreven in dit document

 

Het recht op toegang

Je kan ons steeds een verzoek richten om al de door ons opgeslagen gegevens in te kijken of hier een uitdruk van te verkrijgen in een leesbaar formaat. Wanneer je deze informatie opvraagt zal CenEnergy deze voorzien van alle noodzakelijke informatie zoals: de verwerkingen, de retentieperiode, de wettelijke grond voor verwerking en de ontvangers.

Wanneer wij twijfelen aan de identiteit van de aanvragen kunnen we steeds bijkomende identificatie vragen.

Deze informatie zal jou binnen de maand worden toegestuurd.

Uitzondering wordt gemaakt voor het recht op toegang van camerabeelden : wanneer dit recht wordt ingeroepen, zijn we niet verplicht jou een kopie toe te sturen, maar nodigen we je graag uit om samen een bepaald fragment te bekijken.

 

Recht op rechtzetting

Je hebt het recht om elk persoonlijk gegeven dat wij van jou verwerken te laten aanpassen wanneer je weet of vermoed dat dit niet correct is.  CenEnergy zal dit zo snel mogelijk aanpassen.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd belang menen te hebben. De verwerking van desbetreffende persoonsgegevens wordt gestaakt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor deze verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of indien deze persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht op verwijdering

Wanneer je niet meer wenst dat CenEnergy jouw persoonlijke gegevens verwerkt, kan je door middel van e-mail naar CenEnergy aanvragen om deze gegevens te verwijderen uit onze bestanden/databases.

Dit recht is echter geen absoluut recht en je dient er rekening mee te houden dat andere wetgeving dit recht kan beperken. Bv. Je kan geen verwijdering vragen van gegevens waarop een wettelijke bewaartermijn werd vastgelegd en deze bewaartermijn nog niet werd bereikt

Alle persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken op basis van ‘toestemming’ kan je deze onmiddellijk laten verwijderen wanneer je de toestemming intrekt. Dit kan op eenvoudig verzoek door middel van een e-mail aan de DPO via dpo@cenenergy.be. Indien er echter geschillen lopen bv. een rechtszaak of andere discussie loopt die wettelijke gevolgen kan hebben, dan is ons belang om deze gegevens toch te bewaren zwaarwichtiger dan jouw recht op verwijdering. Zolang dergelijke activiteiten lopen, kunnen wij geen gegevens verwijderen.

 

Recht op beperking van verwerking

Wanneer je het niet eens bent met één of meer van de verwerkingen die CenEnergy op jouw gegevens uitvoert, kan je hier een beperking op inroepen. Dit kan gebeuren bij eenvoudige vraag per e-mail aan de DPO via dpo@cenenergy.be

Recht op gegevensoverdracht

Wanneer je wenst naar een andere werkgever over te stappen, kan je CenEnergy vragen via een e-mail aan de DPO via dpo@cenenergy.be om de door jou aangebrachte gegevens in een digitaal formaat aan te leveren zodat je deze aan je nieuwe werkgever kan meedelen. [Dit recht is enkel van toepassing op persoonsgegevens die verwerkt worden op basis van toestemming of voor de uitvoering van een contract]

 

Het recht op het intrekken van je toestemming

 

Wanneer je toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, kan je deze toestemming op eenvoudige vraag via dpo@cenenergy.be intrekken.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit

Wanneer je vermoed of denkt te weten dat CenEnergy onzorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens omgaat of de hierboven beschreven rechten niet respecteert, dan kan je hierover een klacht indienen bij de bevoegde Belgische Autoriteit op het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, klachtendienst, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

 

Wie contacteer je in geval van vragen met betrekking tot de policy?

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze privacy policy of de uitoefening van je rechten in dit kader, neem dan contact op met de DPO via dpo@cenenergy.be

Wijziging privacy Policy

CenEnergy houdt zich het recht voor om de Privacy Notice eenzijdig aan te passen. Ingeval deze Privacy Notice wijzigt, wordt u hiervan, via e-mail, op de hoogte gesteld.