ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CENENERGY


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CENENERGY HOUDENDE DE VERKOOP, VERHUUR, OPERATIONELE LEASING, CAAS EN ANDERE DIENSTVERLENING

Artikel 1. Toepassingsgebied en definities

a.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en verhuur door CENENERGY van Laadzuilen, Materialen en Diensten en op alle leveringen en alle overeenkomsten afgesloten met CENENERGY in dat verband. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle occasionele opdrachten en prestaties betreffende Materialen en Diensten.

b.     Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden worden als volgt gedefinieerd:

Algemene Voorwaarden” betekent deze Algemene Voorwaarden van CENENERGY houdende de verkoop, verhuur, operationele leasing, CAAS en andere dienstverlening;

CAAS” betekent Charging-As-A-Service, de Dienst die bestaat uit het ter beschikking stellen van Laadzuilen aan de Klant en het leveren en voorzien van de bijhorende laaddiensten zoals beschreven in de Overeenkomst tussen de CENENERGY en de Klant;

Dienst”/“Diensten” betekent alle diensten die CENENERGY of een aangestelde van CENENERGY voor de Klant uitvoert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: huur, operationele leasing, CAAS en de diensten genoemd in Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarde van CENENERGY;

DLB / Dynamic Load Balancing” betekent de techniek waarbij door middel van een dynamic load controller het vermogen van bepaalde elektrische toestellen wordt aangepast en verdeeld door het herstellen van de energie balans in functie van de totale maximaal beschikbare stroom in een gebouw of woning en de stroom die door diverse toestellen wordt gevraagd teneinde piekstromen en overbelasting te vermijden.

IER” betekent octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten, al dan niet geregistreerde handelsnamen en rechten in domeinnamen, met inbegrip van hangende aanvragen tot, en het recht om een aanvraag in te dienen voor, registratie (huidig, toekomstig en voorwaardelijk, en met inbegrip van hernieuwingen en verlengingen);

“Laadzuil”: een elektrische laadinfrastructuur waarmee een elektrisch voertuig kan worden opgeladen door stroom die kan worden aan- en uitgeschakeld door de gebruiker met een systeem van persoonlijke identificatie en beveiliging. 

CENENERGY” betekent CENENERGY NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0665.564.807 of diens wettelijke opvolger;

Klant” betekent de afnemer van Materialen en/of Diensten van CENENERGY;

Materiaal/Materialen” betekent de (onderdelen van) hardware die wordt/worden verkocht en/of verhuurd en/of geïnstalleerd door of in opdracht van CENENERGY, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Laadzuilen en alle materiaal nodig voor de aansluiting en inwerkingstelling van de Laadzuilen;

Overeenkomst”/”Overeenkomsten” betekent de schriftelijke vastgelegde afsprak(-en) tussen CENENERGY en de Klant betreffende de (aan)koop en/of (ver)huur en/of operationele leasing en/of CAAS  en/of andere diensten;

Overmacht” betekent de gebeurtenis of omstandigheid buiten de macht van een Partij, die zich voordoet zonder fout of nalatigheid van de Partij en die de Partij redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen, die ertoe leidt dat de getroffen Partij tijdelijk of blijvend wordt belemmerd in de uitvoering van de Overeenkomst of een deel daarvan. Onder Overmacht wordt verstaan: oproer, (burger)oorlog, invasie, vijandelijkheden, brand, aardbevingen, overstromingen, andere fysieke natuurrampen (uitgezonderd ongunstige weersomstandigheden), (daden van) terrorisme, pandemieën, epidemieën, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstortingen, (regionaal) tekort aan essentiële componenten bij de door CENENERGY gekende leveranciers, (regionaal) sterke prijsstijging van essentiële componenten bij de door CENENERGT gekende leveranciers, stortingen van mobiele netwerken, algemene stakingen of arbeidsconflicten die een essentieel deel van de diensten van betreffen, protesten met gevolgen voor de normale productie en/of bevoorrading van producten en onderdelen;

c.      De Klant erkent dat hij een exemplaar van de Algemene Voorwaarden heeft ontvangen en dat deze hem tegenstelbaar zijn en hij aanvaardt op onherroepelijke wijze de toepassing ervan bij uitsluiting van alle andere.

d.     Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke offerte van, elke Overeenkomst met, iedere levering van Materialen en/of verstrekking van Diensten door, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting van CENENERGY, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met CENENERGY.

e.     Enige afwijking op de Algemene Voorwaarden is slechts afdwingbaar ten opzichte van CENENERGY ingeval van uitdrukkelijk voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van CENENERGY daaromtrent.

f.      De toepassing van enige voorwaarden uitgaande van de Klant is uitgesloten, tenzij met bijzonder schriftelijk voorafgaandelijk akkoord van CENENERGY.

Artikel 2. Bestellingen

a.     Een offerte uitgaande van CENENERGY wordt uitsluitend overgemaakt ten titel van inlichting, kan steeds het voorwerp uitmaken van wijziging, maakt geen eenzijdig aanbod uit en bindt CENENERGY niet. Eventuele prijzen vermeld op de website van CENENERGY hebben niet de waarde van een eenzijdig aanbod en mogen steeds worden ingetrokken of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

b.     De aanvaarding door de Klant van een offerte van CENENERGY maakt een eenzijdig aanbod uit van de Klant aan CENENERGY. CENENERGY is slechts gebonden na schriftelijke aanvaarding van een bestelling van een Klant door haar vertegenwoordiger, met dien verstande dat de factuur uitgaande van CENENERGY of het louter uitvoeren van de Dienst en/of levering van het Product, steeds als aanvaarding geldt. Verkopers van CENENERGY zijn niet gemachtigd om een bestelling te aanvaarden noch, in het algemeen, om CENENERGY te verbinden.

c.      CENENERGY is gerechtigd een bestelling van de Klant geheel of gedeeltelijk te weigeren, zelfs indien deze gebaseerd is op een door CENENERGY verstrekte offerte. Indien CENENERGY een bestelling slechts gedeeltelijk aanvaardt, dient CENENERGY de Klant hiervan aangetekend in kennis te stellen en wordt de Klant geacht hiermee in te stemmen behoudens aangetekend schrijven houdende herroeping van zijn gehele bestelling ontvangen door CENENERGY binnen de 7 werkdagen na ontvangst van voormelde kennisgeving door de Klant. 

d.     Bestellingen door de Klant zijn onherroepelijk. 

e.     Een bestelling wordt aanvaard onder de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van de normale beschikbaarheid van de desbetreffende Materialen op de Belgische markt. De Klant heeft geen recht op enige schadevergoeding in desgevallende ontbinding.

f.      De Klant wordt geacht zich ervan te hebben vergewist dat de Materialen en/of de Diensten die hij bestelt overeenstemmen met de behoeften en het beoogde gebruik van de Materialen en/of Diensten door de Klant. Foto’s, tekeningen, illustraties, technische kenmerken en dergelijke worden enkel ten titel van inlichting overgemaakt, zijn benaderende aanwijzingen.

g.     Door een bestelling te plaatsen bij CENENERGY erkent de Klant dat hij volledig is geïnformeerd omtrent de karakteristieken van het Product en/of de Dienst, dat hij over voldoende kennis beschikt om ervan gebruik te maken en dat hij geen verdere informatie nodig heeft. CENENERGY wordt niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de Materialen en/of de Diensten zal maken en of de doeleinden waarvoor hij de Materialen en/of de Diensten aanwendt en kan in dat verband in geen geval aansprakelijk worden gehouden. 

Artikel 3. Levering

a.     Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van CENENERGY.

b.     De inontvangstneming door de Klant van de Materialen en/of de Diensten houdt uit zichzelf instemming in met de effectieve leveringstermijn, zelfs ingeval van levering na de indicatieve leveringstermijn, en geeft geen recht op enige schadeloosstelling. Indien de indicatieve leveringstermijn met meer dan 40% wordt overschreden, kan de Klant CENENERGY per aangetekend schrijven in gebreke stellen om de levering uit te voeren. Indien de levering niet binnen 20 werkdagen na ontvangst van de ingebrekestelling geschiedt, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden zonder enig recht op schadevergoeding.

c.      Behoudens andersluidende Overeenkomst vindt de levering van het Product plaats (i) in geval van levering door CENENERGY of door een door hem aangestelde derde, van zodra het Product zich bevindt binnen de gebouwen of op het terrein van de Klant, ongeacht of deze is uitgeladen of niet; (ii) in geval van afhaling door de Klant, vanaf de kennisgeving aan de Klant dat het Product te zijner beschikking staat in de magazijnen van CENENERGY; en (iii) in geval van verzending door CENENERGY, op het ogenblik van verzending. (FCA- Free Carrier – Incoterms 2020).

d.     Indien CENENERGY, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van haar wil of ingevolge Overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om een aanvaarde bestelling of prestatie uit te voeren of dit te doen binnen gestelde leveringstermijn, kan CENENERGY, bij eenvoudige kennisgeving, de leveringstermijn verlengen, de uitvoering schorsen of de Overeenkomst ontbinden zonder enige welkdanige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

e.     Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de levering van verschillende Materialen en/of Diensten aanzien als afzonderlijke leveringen of installaties, zelfs indien deze op dezelfde bestelbon voorkomen. Eventuele technische problemen inzake, gebreken aan, of niet-levering van een Product en/of Dienst, doet geen afbreuk aan de betalingsverplichting of enige andere verplichting van de Klant voor de andere Materialen en/of Diensten.

Artikel 4. Prijzen

a.     De prijzen en tarieven zijn deze die van toepassing zijn op het ogenblik waarop de Overeenkomst tot stand komt en waarvan de Klant erkent kennis genomen te hebben en deze te aanvaarden. Voor bijkomende bestellingen zullen de op het ogenblik van het plaatsen van de bijkomende bestelling geldende prijzen en tarieven van toepassing zijn. De prijzen en tarieven blijven verschuldigd ongeachte het gebruik van het Product/de Dienst.

b.     Alle prijzen en tarieven zijn netto, af magazijn, inclusief normale verpakking, exclusief eventuele verzendkosten en bijzondere verpakking voor verzending, exclusief eender welke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of toekomstige, belasting, BTW, heffing, taks, rechten, kost, boete ten laste van de Klant, of andere, waaromtrent de Klant op onherroepelijke en bijzondere wijze verklaart dat hij deze te zijne laste neemt en waarvoor hij CENENERGY desgevallend vrijwaart.

c.      CENENERGY heeft het recht de prijzen voor toekomstige producten en diensten jaarlijks te herzien op basis van de volgende formule: p = P[a x (M/M°) + b x (S/S°) + c] waarbij “p” staat voor de nieuwe herziene prijs, “P” de oorspronkelijk overeengekomen prijs, “S” voor referteloonkost Agoria Digital PC 200 op het ogenblik van de herziening, “S°” voor referteloonkost Agoria Digital PC 200 op het ogenblik van ondertekening van deze Overeenkomst, “M” voor marktprijs Agoria Index Koperdraad op het ogenblik van de herziening en “M°” voor marktprijs Agoria Index Koperdraad op het ogenblik van de ondertekening van deze Overeenkomst, “a” voor 0.4, “b” voor 0.4 en “c” voor 0.2.

d.     CENENERGY heeft steeds het recht om de prijzen voor toekomstige producten en diensten waaromtrent nog geen Overeenkomst is afgesloten met de Klant aan te passen in functie van de beschikbaarheid en/of prijswijziging van bepaalde essentiële componenten van deze producten of diensten.

Artikel 5. Betalingen en betalingsvoorwaarden

a.     Behoudens andersluidende bepaling zijn alle facturen van CENENERGY betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting, alle rechten en kosten ten laste van de Klant, betaalbaar op één van de bankrekeningen van CENENERGY die op de factuur staan vermeld.

b.     Een factuur dient te worden geprotesteerd per aangetekend schrijven en binnen 8 werkdagen na ontvangst van de factuur. Bij gebrek aan (tijdig) protest wordt de factuur geacht definitief te zijn aanvaard.

c.      Iedere door CENENERGY ontvangen betaling wordt eerst aangerekend op de vervallen interesten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.

d.     De betaling van facturen is een essentiële verplichting in hoofde van de Klant. Bij gebrek aan (tijdige) betaling op de vervaldag van een factuur, worden alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en wordt het openstaande bedrag automatisch, van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning verhoogd (i) ten titel van nalatigheidsinteresten, met 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag van de volledige betaling; en (ii) ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van EUR 50,00. CENENERGY heeft tevens recht op schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten en op vergoeding van de gerechtskosten.

e.     In geval van enig onbetaald saldo en na ingebrekestelling is CENENERGY gerechtigd om elke verdere levering en/of prestatie en/of functioneren van Materialen tot aan integrale aanzuivering op te schorten, afhankelijk te stellen van contante betaling van de te leveren Materialen en/of Diensten en/of de Overeenkomst te beëindigen.

f.      Bij laattijdige betaling wordt enige garantie van rechtswege geschorst, zonder dat deze schorsing de garantieperiode na betaling verlengt.

g.     CENENERGY is gerechtigd om, binnen de wettelijke bepalingen terzake, aan de Klant facturen uit te reiken en te bewaren via elektronische data.

h.     Elke factuur is geldig geadresseerd aan het in de Overeenkomst vermelde adres, zelfs in geval van wijziging van maatschappelijke zetel, behoudens na kennisgeving van adreswijziging door de Klant per aangetekend schrijven.

i.       Tenzij contractueel anders overeengekomen, zal CenEnergy als volgt voorschotten in rekening  brengen:

-      Boven 10.000,00 EUR totale contractwaarde : eerste voorschot van 30% van de totale contractwaarde op moment van de bestelling. Het resterende voorschot van 70% wordt gefactureerd op het moment van activering van de laadinfrastructuur. 

-      Boven 50.000,00 EUR totale contractwaarde : eerste voorschot van 30% van de totale contractwaarde op moment van de bestelling, 40% voorschot bij uitlevering van de goederen en het saldo van 30% bij activering van de laadinfrastructuur.

Artikel 6. Verplichtingen van de Klant

a.     De Klant of een door de KLANT aangewezen derde is ertoe gehouden, op zijn kosten en voor zijn risico, alle nuttige gegevens (o.m. aangaande plaatsgesteldheid, technische kenmerken, openingsuren, enz.) aan CENENERGY mede te delen, alsmede de geschikte lokalen met alle nodige installaties en aansluitingen te voorzien. Zo nodig dient de Klant tevens te zorgen voor alle bijhorende voorzieningen, tenzij werd overeengekomen dat zulks door CENENERGY geschiedt op kosten van de Klant op basis van een specifieke prijsopgave, en bij gebreke aan zulke prijsopgave, aan de standaardtarieven van CENENERGY. Indien de levering niet kan plaatsvinden op de afgesproken dag en/of de normale duurtijd ervan overschrijdt door een fout, nalatigheid of andere van de Klant of van een derde, blijft de Klant gehouden om alle facturen te voldoen, met inbegrip van de meerkost (met inbegrip van vervoerkosten).

b.     In geval van installatie door CENENERGY zal de Klant aan CENENERGY of aan de door CENENERGY aangestelde derde de nodige toegang verlenen en de nodige gegevens tot installatie meedelen. CENENERGY is gerechtigd om, op elk ogenblik en na de Klant geïnformeerd te hebben, elke maatregel van inwendige orde en/of elke maatregel nuttig voor de continuïteit en het gebruik van de Materialen en/of Diensten te nemen, waarin begrepen (maar niet beperkt tot), de wijziging van toegangscodes, gebruikerstoegang en –naam, inbelnummers, loginprocedure, onderhoudswerken, infrastructuurwijzigingen, technische of procedurele wijzigingen. Eventuele directe of indirecte gevolgen en/of kosten die uit voornoemde maatregelen kunnen voortvloeien of die deze kunnen teweegbrengen voor de Klant of met betrekking tot zijn interne infrastructuur, zijn uitsluitend ten laste van de Klant zonder dat deze desgevallend aanspraak kan maken op welke schadevergoeding dan ook. CENENERGY behoudt zich te allen tijde het recht voor om een installatie te weigeren, zelfs een reeds aangevatte en/of in regie uit te voeren installatie, indien de Klant niet voldoet aan zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst.

c.      De Klant dient zelf in te staan voor zijn eigen infrastructuur en/of opstelling ervan, teneinde hem in de mogelijkheid te stellen van de Materialen gebruik te maken. De Klant is in het bijzonder verplicht om voor de aanvang van de werken de volgende zaken voor te leggen en ter beschikking te stellen van CENENERGY en de door CENENERGY aangestelde dienstverleners: (i) het eendraadschema van de bestaande elektrische installatie, (ii) een geldig en niet vervallen keuringsdocument van de bestaande elektrische installatie en (iii) het bewijs van voldoende aarding van de bestaande elektrische installatie.

d.     Bij de totstandkoming alsmede tijdens de duur van de Overeenkomst staat de Klant, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, in voor het schriftelijk verstrekken van alle nuttige inlichtingen aan CENENERGY. Elke wijziging, interventie, herstelling, onderhoud of welke andere dan ook die aanleiding geven tot een gehele tot een gedeeltelijke incompatibiliteit met de Materialen en/of de Diensten van CENENERGY, en/of van invloed zijn op de goede werking ervan, blijven uitsluitend ten laste en voor risico van de Klant.

e.     De Klant is ertoe gehouden om steeds, op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid, enig noodzakelijk en compatibel materiaal, in goede staat van werking, ter beschikking te hebben en te stellen teneinde CENENERGY toe te laten een normale installatie uit te kunnen voeren en dienstverlening te bieden, alsmede desgevallend toegang tot zijn lokalen te verlenen aan CENENERGY of derden.

f.      De Klant verbindt zich ertoe tijdig te voldoen aan alle voorschriften die desgevallend zijn voorzien door derden, de overheid en/of andere instanties. De Klant erkent te beschikken over alle vergunningen, toelatingen, etc. die CENENERGY moeten toelaten de Overeenkomst uit te voeren.

g.     De Klant erkent het Product geheel of gedeeltelijk, voor beroepsdoeleinden te verwerven en/of te gebruiken.

h.     De Klant is uitsluitend aansprakelijk voor enige vordering van een derde wegens niet-eerbiediging van zijn verplichtingen conform dit artikel alsook voor elk gebruik van het Product, al dan niet met zijn toelating en/of medeweten, door een derde. De Klant vrijwaart CENENERGY integraal op diens eerste verzoek voor elke vordering in hoofdsom en bijkomstigheden.

i.       De Klant verbindt er zich alsdan toe om de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de waarborgvoorwaarden, aan zijn afnemer tegenstelbaar te maken.

Artikel 7. Diensten

a.     Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord is de installatieprijs niet inbegrepen. Indien installatie door CENENERGY of een door hem aangestelde derde geschiedt, gebeurt dit onder de daaromtrent overeengekomen voorwaarden en tegen de tarieven die van toepassing zijn op het ogenblik waarop de Overeenkomst omtrent de installatie tot stand komt. Desgevallend heeft de Klant geen enkel recht op schadevergoeding lastens CENENERGY indien de installatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Klant. In de installatieprijs is enkel begrepen, met uitsluiting van alle andere, een eenmalige installatie van de door CENENERGY geleverde Materialen en/of Diensten. Elke nieuwe installatie geeft aanleiding tot facturatie aan de alsdan geldende installatie-tarieven. Indien de installatie niet kan plaatsvinden op de afgesproken dag en/of de normale duurtijd ervan overschrijdt door een fout, nalatigheid of andere van de Klant of van een derde, blijft de Klant gehouden om alle facturen te voldoen, met inbegrip van de meerkost (met inbegrip van vervoerskosten). De installatie door CENENERGY wordt geacht te zijn opgeleverd door de ondertekening van de werk-/installatiebon, zelfs in geval van ondertekening van deel-werkbonnen.

b.     Onderhoud houdt in, na ontvangst van een verzoek van de Klant en tijdens de kantooruren van CENENERGY, (i) het normale onderhoud van het in de Overeenkomst vermelde Materiaal en de levering van het in de Overeenkomst vermelde Materiaal met uitsluiting van alle andere; (ii) levering en plaatsing van alle gebruikelijke wisselstukken; (iii) de tussenkomst van een gekwalificeerde technicus ingeval van storing, onregelmatigheden of onderhoudsbeurt aan het Materiaal op de serviceplaats vermeld in de Overeenkomst en tijdens de kantooruren van CENENERGY; (iv) en/of aanpassing van Materiaal om onregelmatigheden te herstellen (op afstand of door aanwezig te zijn op het installatieterrein (“Terrein”) zoals bepaald door CENENERGY).

c.      Onder onderhoudsdiensten valt niet het herstel van eventuele storingen of onregelmatigheden indien deze veroorzaakt werden door (i) enige laattijdige aangifte, nalatigheid, verkeerde aansluiting of manipulatie, ongeval of gebruik van het Materiaal welke niet conform is. In geval van toepassingsmoeilijkheden van de installatie- of gebruiksvoorschriften, verbindt de Klant zich ertoe om CENENERGY, voorafgaand aan enige manipulatie, te contacteren; (ii) enige poging of interventie, afstelling, herstelling, vervanging, wijziging, of elke andere aan interventie of onderhoud gelijk te stellen handeling welke niet voorzien is in het gebruikershandboek en verricht werd op het Materiaal door de Klant of door een niet door CENENERGY goedgekeurde derde; (iii) ontkoppeling, verplaatsing of vervoer van het Materiaal door de Klant of een derde; (iv) het niet-naleven van de onderhoudsvoorschriften van CENENERGY; (v) een vreemde oorzaak, waaronder, maar niet beperkt tot, bliksem, water, brand, afwijkende elektriciteitsspanning; (vi) wijzigingen of storingen aan een geconnecteerd product, zendmast, communicatielijn. CENENERGY behoudt zich het recht voor om de interventies in dergelijke gevallen te factureren. Eenzelfde regeling geldt (i) indien, op verzoek van de Klant, de tussenkomst van de technieker plaatsvindt buiten de kantooruren van CENENERGY en/of op een andere dan in de Overeenkomst vermelde serviceplaats; (ii) voor het aansluiten van het Materiaal alsmede de aansluitingskabels; (iii) voor een herinstallatie van het Materiaal; en (iv) voor eventuele aanpassing(en) op verzoek van de Klant.

d.     Indien door CENENERGY geproduceerd Materiaal onder onderhoudsovereenkomst niet functioneert conform de productspecificatie, waar relevant na aanpassingen en/of reparaties, dan zal CENENERGY het naar zijn keuze vervangen hetzij door een identiek model hetzij door een model met vergelijkbare productkenmerken of eigenschappen en van een vergelijkbare leeftijd, mits het Materiaal door CENENERGY is geleverd en uitsluitend door CENENERGY is onderhouden en/of gemanipuleerd. CENENERGY zal dit uitsluitend doen als de fout niet is ontstaan om redenen zoals genoemd in Artikel 7.c. hierboven en de Klant al haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft vervuld. Indien een product van een derde niet functioneert conform het productspecificatie van de fabrikant, gelden de waarborgvoorwaarden zoals omschreven in Artikel 11. Op gelijke wijze geldt voor Materiaal gekocht zonder onderhoudsdiensten een waarborgperiode zoals omschreven in Artikel 11.

e.     De Klant bevestigt dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om te zorgen voor haar eigen naleving van wettelijke vereisten in verband met dataopslag, -behoud en -bescherming

f.      Als de Klant CENENERGY verzoekt om apparatuur (waaronder begrepen de Materialen) te verwijderen en/of af te voeren, staat de Klant ervoor in dat zij er alles aan zal doen om de vereiste volmacht te verkrijgen om CENENERGY in staat te stellen om de betreffende apparatuur te verplaatsen en/of af te voeren alvorens deze door CENENERGY worden teruggehaald/ verwijderd, en dat zij, indien nodig, de noodzakelijke maatregelen zal treffen om ervoor te zorgen dat CENENERGY de eigendomstitel van die apparatuur verkrijgt. Afvoer- en/of verwijderingsdiensten worden uitgevoerd op kosten en voor risico van de Klant.

g.     CENENERGY kan haar Klanten eveneens de dienst DLB aanbieden. Het implementeren van DLB kan tot gevolg hebben dat de Klant inzage kan nemen in persoonsgegevens betreffende de Klant of diens aangestelden. De Klant is er als enige voor verantwoordelijk dat zowel CENENERGY als de Klant beschikken over de benodigde wettelijke basis op grond waarvan persoonsgegevens worden verzameld door de toepassing van de DLB. De Klant neemt de verantwoordelijkheid ten aanzien van CENENERGY om de vereiste informatie, zoals beschreven in Art. 14, lid 1, van de AVG (EU 2016/679), betreffende haar samenwerking met CENENERGY, aan haar aangestelde over te maken. (Voorzien in Art. 14, lid 5, punt a, van de AVG (EU 2016/679)).

Artikel 8. Overdracht van risico en eigendom

a.     Ingeval van de koop van Materialen gaat het risico over van CENENERGY op de Klant op het ogenblik van de installatie van de Materialen. Ingeval CENENERGY niet instaat voor de installatie van de Materialen gaat het risico over van CENENERGY op de Klant op het ogenblik van verzending (FCA- Free Carrier – Incoterms 2020).

b.     De geleverde Materialen blijven eigendom van CENENERGY (i) in geval van verkoop door CENENERGY, tot de koopprijs in hoofdsom en bijkomstigheden volledig betaald is; en (ii) in geval van verhuur door CENENERGY, gedurende de gehele periode van huur. Tot zolang geldt dat (i) de Materialen in geen enkel geval het voorwerp mogen uitmaken van enige welkdanige borgstelling, inpandgeving, onderhuur, ontlening, overdracht van huurrechten of andere door de Klant; (ii) in geval van bewarend of uitvoerend beslag op het Product, de Klant ertoe gehouden is om binnen 24 uur na beslaglegging CENENERGY hieromtrent te informeren alsmede onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen; (iii) in geval van overdracht van of pandbeslag op zijn handelsfonds, de Klant alle maatregelen dient te nemen opdat de Materialen daarvan geen deel uitmaken; (iv) de Materialen te allen tijde dienen voorzien te blijven van het zichtbaar identificatieplaatje dat de eigenaar vermeldt; (v) de Klant de tekens, handelsmerken, nummers of andere identificatiemiddelen van het Product, onderdeel of Dienst, niet zal veranderen, verwijderen of misvormen. Bovendien zal de Klant geen namaakproducten en/of Diensten benutten die ten onrechte het CENENERGY-merk zouden dragen of die verkeerdelijk als CENENERGY-product worden voorgesteld.

c.      Tot het ogenblik van eigendomsoverdracht geldt dat, indien de Klant niet de eigenaar is van het onroerend goed waar het Product zich bevindt, of indien hij ophoudt eigenaar te zijn tijdens de duur van de Overeenkomst, de Klant zich ertoe verbindt aan de eigenaar van het onroerend goed per aangetekend schrijven, verstuurd uiterlijk voor de dag van de plaatsing van het Product in het onroerend goed, kennis te geven dat het Product niet aan de Klant toebehoort en dus niet mag worden begrepen in het voorrecht vermeld in artikel 20.1° van de wet dd. 16.12.1851 alsmede aan de hypothecaire of pandhoudende schuldeiser op het handelsfonds van de Klant. De Klant is ertoe gehouden de coördinaten van de hiervoor vermelde derden aan CENENERGY ter kennis te geven op het ogenblik van sluiting van de Overeenkomst, Ingeval van wijziging van eigendom van het onroerend goed, tijdens de duur van onderhavige Overeenkomst, is de Klant er tevens toe gehouden om binnen de 48u na kennisname van eigendomsoverdracht de nieuwe eigenaar op voormelde wijze te notifiëren alsmede CENENERGY daarvan in kennis te stellen.

d.     Partijen erkennen dat het Materiaal roerende goeder is. Zelfs indien het Materiaal is vastgemaakt aan de woning, kan dit altijd worden verwijderd en wordt het niet onroerend door incorporatie. Daardoor kan er ook nooit een recht van natrekking zijn in hoofde van de eigenaar van het perceel waarop het Materiaal wordt geïnstalleerd. Mocht deze clausule ooit strijdig zijn met vigerende wetgeving of rechtspraak waardoor het Materiaal als onroerende goed kan worden beschouwd, dan maakt de Klant zich sterk dat er een nieuwe Overeenkomst zal worden afgesloten waarin de eigenaar van het perceel een recht van opstal zal verlenen aan CENENERGY.

e.     Onder dit artikel vermelde verplichtingen in hoofde van de Klant gelden op straffe van zijn aansprakelijkheid ten belope van de saldo boekwaarde van het betreffende Product en van alle onbetaalde netto huurbedragen, onverminderd het recht van CENENERGY om een hogere schadevergoeding voor de werkelijk geleden schade te vorderen. Elke welkdanige kosten, waarin begrepen honoraria, gerechts- en administratieve kosten die CENENERGY moet maken ter vrijwaring van zijn eigendomsrecht op het Product, dienen op zijn eerste verzoek door de Klant te worden vergoed, met desgevallend indeplaatsstelling met uitoefening van de rechten van deze laatste

Artikel 9. Waarborgsom

a.     Ingeval van insolventie van de Klant in de zin van Boek XX van het Wetboek van Economisch recht behoudt CENENERGY zich het recht voor om bestellingen, leveringen of prestaties op te schorten, zelfs indien voorafgaandelijk aanvaard, tot voldoening door de Klant van een waarborgsom, voldoende om de prijs te dekken, die ten gunste van CENENERGY wordt geconsigneerd.

b.     De in de Overeenkomst bepaalde waarborg dient binnen de 8 dagen na ondertekening van de Overeenkomst en alleszins voor de dag van de levering in handen van CENENERGY gesteld te zijn.

Artikel 10. Gebreken

a.     De Klant verbindt zich ertoe de geleverde Materialen en/of Diensten te controleren op het ogenblik van de levering (of, in geval van verzending, onmiddellijk bij ontvangst).

b.     Indien de Materialen en/of Diensten bij de levering zichtbare gebreken vertonen of wezenlijk niet-conform zijn aan de aanvaarde bestelling dient elke klacht in dat verband aan CENENERGY te worden overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de 8 werkdagen na levering. Na afloop van die termijn worden de Materialen en/of Diensten beschouwd als definitief aanvaard door de Klant, wordt de bestelling geacht te zijn uitgevoerd conform de bestelling van de Klant en volgens de regels van de kunst en zal enige klacht terzake niet meer ontvankelijk zijn.

c.      Geen enkele terugzending van Materialen zal worden aanvaard zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CENENERGY waarin de aard, de hoeveelheid en de waarde wordt gepreciseerd van de Materialen die er eventueel het voorwerp van zouden uitmaken. Alle terugzendingen dienen te geschieden binnen de 8 dagen na instemming tot terugzending. Enkel de Materialen die zich in een goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking bevinden, kunnen worden teruggezonden. De terugzending gebeurt op kosten en voor risico van de Klant behalve als de terugzending gebeurt want de Materialen zichtbare gebreken vertonen of wezenlijk niet-conform zijn aan de aanvaarde bestelling. 

d.     De aansprakelijkheid van CENENERGY voor eventuele verborgen gebreken is beperkt tot gebreken aan Materialen vervaardigd en/of Diensten geleverd door CENENERGY (of door een van de vennootschappen binnen de groep waartoe CENENERGY behoort) die zich manifesteren binnen 6 maanden na de levering. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de ontdekking van het gebrek per aangetekend schrijven door de Klant aan CENENERGY te worden gemeld. Het schrijven moet een gedetailleerde opsomming bevatten van de gebreken. De aansprakelijkheid van CENENERGY voor verborgen gebreken is beperkt tot de kostprijs van het gebrekkige onderdeel of Product en wordt beperkt conform het bepaalde in Artikel 14.

e.     Indien schade veroorzaakt werd zowel door een gebrek in het Product en/of de Dienst als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, is de aansprakelijkheid van CENENERGY uitgesloten.

Artikel 11. Waarborg (fabrieksgarantie)

a.     Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord garandeert CENENERGY dat de Laadzuil en Materiaal geleverd door CENENERGY en aangekocht door de Klant vrij is van mechanische en operationele defecten ten gevolge van fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden vanaf de levering; voor CENENERGY laadtoestellen van het type ARCA, DUO en STILA bedraagt de deze garantieperiode op fabricagefouten 60 maanden vanaf de levering. CENENERGY garandeert dat het laadstation en de apparatuur vrij is van elektrische of elektronische defecten gedurende een periode van 3 maanden vanaf de levering (“Waarborgperiode”).

b.     Indien de Laadzuil vervaardigd is door een derde, valt deze Laadzuil onder de waarborg van de betreffende fabrikant, voorzien door de betreffende fabrikant voor CENENERGY en overdraagbaar door CENENERGY aan de Klant. De Klant aanvaardt en erkent dat CENENERGY de excepties, exoneraties en waarborgbeperkingen die de betreffende fabrikant ten aanzien van CENENERGY kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen. De waarborg dekt geen software of Diensten.

c.      Teneinde op de waarborg een beroep te kunnen doen, dient de Klant enig vermeend gebrek onverwijld, en uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat het werd ontdekt, te melden aan CENENERGY per aangetekend schrijven, bij gebreke waarvan enige waarborgaanspraak vervalt. CENENERGY heeft niet de verplichting om zelf op zoek te gaan naar enige vermeend gebrek.

d.     Indien het Materiaal na het verstrijken van de Waarborgperiode wordt hersteld, verstrijkt de Waarborgperiode voor het herstelde 6 maanden na de datum van herstelling.

e.     CENENERGY heeft enkel de verplichting, naar zijn keuze, het Materiaal te herstellen op de plaats die hij kiest, of het gebrekkige onderdeel te vervangen door al dan niet nieuwe stukken, zonder enige verdere vergoeding en exclusief enige andere levering of prestatie, waaronder de verplaatsings- en arbeidskost.

f.      De vervangen stukken worden eigendom van CENENERGY. CENENERGY is steeds gerechtigd, naar eigen keuze, te voorzien in de vervanging van het Materiaal door gelijkwaardig, nieuw of gebruikt, Materiaal waarvan de waarde tenminste gelijk is aan het vervangen Materiaal.

g.     Met uitzondering van de verklaringen, garanties en andere bepalingen opgenomen in (een Overeenkomst op basis van) de Algemene Voorwaarden of in enige impliciete voorwaarden die bij wet niet uitgesloten kunnen worden, doet CENENERGY afstand van alle andere voorwaarden, verklaringen en garanties omtrent verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel die stilzwijgend voortvloeien uit de wet of anderszins in verband met de levering van enig Materiaal of de nakoming door CENENERGY van diens verplichtingen overeenkomstig (enige Overeenkomst op basis van) de Algemene en Bijkomende Voorwaarden.

h.     De waarborg is niet van toepassing in geval van:

-      laattijdige aangifte, nalatigheid, foutieve aansluiting of manipulatie, ongeval of gebruik van een Laadzuil welke niet conform is aan de voorschriften vermeld in de gebruikshandleiding van het Materiaal. In geval van toepassingsmoeilijkheden van de installatie- of gebruiksvoorschriften, verbindt de Klant zich ertoe om CENENERGY, voorafgaand aan enige in de gebruikshandleiding niet-vermelde manipulatie, te contacteren;

-      poging of interventie, afstelling, herstelling, vervanging, wijziging of elke andere aan interventie of onderhoud gelijk te stellen handeling welke niet voorzien is in de gebruikshandleiding en verricht werd op het Materiaal door de Klant of door een niet door CENENERGY goedgekeurde derde;

-      wijziging van het serienummer van het Materiaal;

-      schade veroorzaakt door verplaatsing of transport door de Klant of een derde;

-      niet-naleving van de onderhoudsvoorschriften van CENENERGY of elk gebruik van onaangepaste verbruiksproducten;

-      Materiaal waarvan de normale gebruiksduur korter is dan die van het door CENENERGY gegarandeerde Materiaal. Voor de door CENENERGY geleverde wisselstukken wordt die periode herleid tot 3 maanden;

-      een andere bestemming, gebruik of kenmerken van het Materiaal welke niet schriftelijk door CENENERGY werden vooropgesteld;

-      schade, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt aan het Materiaal door geconnecteerde producten;

of

-      schade veroorzaakt door hardware, software, data, netwerken, modems, proton, internet, of andere, of door een handeling desbetreffend door de Klant.

i.       De tussenkomst door CENENERGY in het kader van de waarborg is beperkt tot het Belgische grondgebied.

j.       Tweedehands Materialen worden uitsluitend verkocht of verhuurd in de staat waarin zij zich bevinden op het ogenblik van de verkoop of verhuur, zonder enige garantie omtrent kwaliteit, capaciteit, voorziene levensduur of andere, waarbij de Klant erkent de op dat ogenblik bestaande functionaliteiten voldoende te kennen en te aanvaarden.

k.     De Klant heeft de mogelijkheid om de fabrieksgarantie van 5 jaar op ARCA, DUO en STILA-apparaten te verlengen met maximaal 5 jaar, onder voorbehoud van jaarlijks onderhoud door CenEnergy.

Artikel 12. Intellectuele EigendomsRechten (IER)

a.     Dit artikel is van toepassing op alle aan de Klant geleverde Materialen.

b.     Tussen CENENERGY en de Klant, wordt CENENERGY (of haar licentieverleners) geachte eigenaar te zijn van de IER in of betreffende de Materiaal. Niets in de Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst op basis hiervan wordt geacht enige eigendom van eigendomsrechten en/of IER in of betreffende de Materialen over te dragen op de Klant (of aan personen of entiteiten die een vordering indienen via de Klant) anders dan de licentierechten die nadrukkelijk worden omschreven in de Overeenkomst.

c.      Voor zover de Klant op grond van de Overeenkomst software ter beschikking heeft die in licentie is verkregen van derden, gelden de voorwaarden van eventuele licenties van derden in geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van die derden en de voorwaarden van dit Artikel 12. De Klant gaat ermee akkoord dat eventuele licentieovereenkomsten betreffende software van derden zullen worden aangegaan tussen de Klant en de betreffende licentieverlener en niet tussen de Klant en CENENERGY. De Klant gaat ermee akkoord om CENENERGY te vrijwaren inzake eventuele verliezen voortvloeiend uit de software van derden.

Artikel 13. Verwerking van persoonsgegevens

a.     CenEnergy en de Klant zijn beiden onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens (AVG EU 2016/679 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen).

 

b.     De informatieverplichtingen, zoals bepaald in art. 13 en art 14 van de AVG, naar alle betrokkenen waar CenEnergy persoonsgegevens van verwerkt als gevolg van de contractuele overeenkomst tussen de Klant en CenEnergy, worden volledig opgenomen en uitgevoerd door de klant.

 

c.      De Klant zal erover waken dat hij steeds een wettelijke basis heeft om de persoonsgegevens, die door CenEnergy in het kader van de overeenkomst aan de Klant worden overgemaakt of ter beschikking gesteld, voor verdere verwerkingen te kunnen gebruiken.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

d.     Enige aansprakelijkheid van CENENERGY is, op de ruimst mogelijke wijze toegelaten onder de toepasselijke wetten, zelfs bij zware fout doch niet bij opzet, beperkt tot de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere, en is in ieder geval beperkt:

-      Voor vorderingen rechtstreeks voortvloeiend uit of verband houdend met de levering of installatie van een Product, tot de nettoprijs van het Product;

-      Voor vorderingen rechtstreeks voortvloeiend uit of verband houdend met de levering van een Dienst, tot het totaal van de betaalde nettoprijs van de Dienst over de periode van 3 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de maand waarin de vordering is ontstaan; en

-      gecummuleerd voor alle vorderingen rechtstreeks voortvloeiend uit of verband houdend met de levering van een Product of Dienst onder een bepaalde bestelling, tot de totale netto-prijs van de bestelling.

e.     Niettegenstaande enige hiermee strijdige of afwijkende bepaling(en) en in de ruimste mate toegestaan onder de toepasselijke wetten, komen partijen overeen dat CENENERGY niet aansprakelijk is voor (i) winstderving; (ii) inkomstenverlies; (iii) onderbreking van de exploitatie en/of exploitatieverliezen; (iv) verlies van Klanten of overeenkomsten; (v) verlies van een kans; (vi) toename van (personeels)kosten; (vii) verlies van verwachte besparingen; (viii) verlies van gebruik van hardware, software of data; (ix) verlies van, of schade aan, reputatie of goodwill; of (x) enige (andere) bijzondere, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, ongeacht of een dergelijk verlies/dergelijke kosten voorzienbaar waren en/of CENENERGY op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies/dergelijke kosten.

f.      De partijen komen overeen dat CENENERGY niet aansprakelijk is voor enige schade veroorzaakt door de door hem geleverde Materialen/Diensten aan enig ander, al dan niet verbonden, goed of dienst en/of door enige handeling die hij of zijn aangestelde stelt welke verband houdt met en/of enig gevolg heeft op enig ander, al dan niet verbonden, goed, dienst, hardware, software, data, netwerken, modems, internet, of andere.

g.     De in de Overeenkomst vermelde prestaties worden door CENENERGY als zijnde een middelenverbintenis, naar best vermogen en binnen de technische beperktheden, uitgevoerd.

h.     Niets van het bepaalde in dit artikel houdt een beperking in van de aansprakelijkheid van CENENERGY voor haar opzettelijke fout, fraude, bedrog, dood of lichamelijk letsel ten gevolge van nalatigheid, of voor enige andere aansprakelijkheid die onder de toepasselijke wetten niet rechtsgeldig kan worden uitgesloten.

Artikel 15. Schorsing & beëindiging

a.     Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de betalingsvoorwaarden of aan enige andere verbintenis van de Overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, stopzetting, liquidatie of een gelijkaardige situatie, kan CENENERGY, van rechtswege, zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn, de uitvoering van zijn verbintenissen opschorten tot aan betaling van de vervallen factuur of tot aan uitvoering van de verbintenis, of de Overeenkomst voor ontbonden verklaren wegens contractbreuk, onverminderd recht op schadevergoeding voor CENENERGY. De verbreking gebeurt steeds ten laste en voor risico van de Klant.

b.     In geval dat aan de Klant bij vonnis een opschorting van betaling wordt toegekend in het kader van een gerechtelijk akkoord of gelijkaardige situatie, blijven de niet-uitvoeringsexceptie, het voormeld uitdrukkelijk alsmede het stilzwijgend ontbindend beding naar gemeen recht gelden. 

c.      Indien verschillende Materialen en/of Diensten in één Overeenkomst zijn gegroepeerd, is CENENERGY, in voormelde gevallen, gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen/schorsen in haar totaliteit of gedeeltelijk voor één of meerdere Materialen en/of Diensten afzonderlijk.

Artikel 16. Uitdrukkelijk ontbindend beding

a.     Indien de Klant één van zijn verplichtingen, hoe gering ook, niet nakomt (onder meer in geval van niet stipte betaling) en deze niet nakoming niet verhelpt binnen de 8 dagen na ingebrekestelling blijft CENENERGY steeds gerechtigd om ofwel de uitvoering van de Overeenkomst te vorderen, ofwel de Overeenkomst te ontbinden, waarbij CENENERGY aanspraak maakt op een forfaitaire vergoeding als volgt berekend:

i. In geval de Overeenkomst de verkoop van Materialen betreft: 30 % van de totale koopsom,     vermeerderd met installatiekosten, kosten verbonden aan normale slijtage en eventuele          herstellingskost van het Product, kosten voor niet te recupereren materialen welke als volgt       wordt begroot:

- gedwongen terugname tijdens de eerste maand: 25%

- gedwongen terugname tijdens de tweede en derde maand: 35%

- gedwongen terugname tijdens de vierde, vijfde en zesde maand: 45 %.

- gedwongen terugname tijdens de zevende t.e.m. twaalfde maand: 50 %.

- gedwongen terugname na de twaalfde maand: 75 %.

ii. In geval de Overeenkomst de verhuur van Materialen en/of het leveren van Diensten betreft dient de volledige huurprijs over de volledige of minimaal overeengekomen                   huurperiode te worden betaald.

b.     Tenzij anders overeengekomen, in geval van ontbinding is de Klant verplicht de Materialen op zijn kosten terug te bezorgen aan CENENERGY binnen de 48 uur na de ontbinding van de Overeenkomst. Indien de Klant dit nalaat, is CENENERGY gerechtigd de Materialen terug te nemen of te laten terugnemen, zonder formaliteiten en op kosten van de Klant.

c.      Het voorgaande geldt onverminderd eventuele andere rechten van CENENERGY en onverminderd zijn recht om vergoeding te vorderen van zijn reële schade.

Artikel 17. Overmacht

CENENERGY mag, zonder aansprakelijkheid, de uitvoering uitstellen of de Overeenkomst annuleren om reden van Overmacht of andere omstandigheden die buiten haar macht liggen, waaronder begrepen natuurrampen, oorlog, opstand, brand, aardbeving, explosie, overstroming, werkstaking, buitensluiting, dwangbevel of telecommunicatie, elektrische storing of stroomuitval, of het niet beschikbaar zijn van diensten, personeel, producten of materialen.

Artikel 18. Overdracht

a.     Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CENENERGY zijn de Overeenkomst en de daarin vermelde rechten en plichten noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar door de Klant. Bij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CENENERGY met een overdracht van een Overeenkomst door de Klant verbindt de overnemer zich van rechtswege tot solidaire betaling met de overdrager van alle op datum van inwerkingtreding van de overdracht aan CENENERGY door de overdrager uit de Overeenkomst verschuldigde sommen in hoofdsom en bijkomstigheden. Tevens zal aan de overdrager een forfaitaire administratieve kost van EUR 150,00 per overgedragen Overeenkomst, verhoogd met EUR 25,00 per Product vanaf het 2de Product worden aangerekend.

b.     CENENERGY is er steeds toe gerechtigd de Overeenkomst en/of daarin vermelde rechten en/of plichten en/of voortvloeiende vorderingen, vergoedingen, met in begrip van alle accessoria, geheel of gedeeltelijk, alsmede de eigendom van betreffende Materialen, aan een derde (met inbegrip van zijn financiële partner) over te dragen of in pand te geven.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

a.     Alle geschillen waartoe de Overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen afdeling Antwerpen. CENENERGY behoudt zich evenwel het recht voor de Klant te dagvaarden voor de rechtbank van diens maatschappelijke zetel of woonplaats.

b.     Enkel het Belgisch recht is van toepassing, zonder effect te geven aan enig ander rechtskeuzebeding of aan de collisieregels (Belgische of andere), met inbegrip van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag 1980) die een ander recht als toepasselijk zouden aanwijzen.

Artikel 20. Diverse bepalingen

a.     Wanneer een bepaling of deel daarvan niet afdwingbaar is, wordt deze, in de mate waarin zulks vereist is, geacht geen deel te zijn van de Algemene en/of Bijkomende Voorwaarden en doet de niet-afdwingbaarheid geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Bijkomende Voorwaarden die onverminderd van kracht blijven. Iedere ongeldige bepaling wordt opnieuw uitgelegd of gewijzigd op zodanige wijze dat het voorgenomen economisch doel bereikt kan worden.

b.     De Klant machtigt CENENERGY om elke publiciteit aangaande Materialen, Diensten en/of activiteiten van CENENERGY onder meer per elektronische data toe te zenden.

c.      CENENERGY is gerechtigd om alle gegevens met betrekking tot de Klant te bewaren en te verwerken met het doel de Overeenkomst uit te voeren in uitvoering met de toepasselijke wetgeving . Zie ook artikel 13 voor de verwerking van persoonsgegevens.

d.     Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van een Overeenkomst voort te duren, blijven bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: prijzen, betalingen, aansprakelijkheid, data bescherming, vertrouwelijkheid, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

e.     Alle mededelingen, kennisgevingen, overeenkomsten, documenten of andere worden door CENENERGY rechtsgeldig overgemaakt aan het in de Overeenkomst vermelde adres van de Klant, en dit zelfs per e-mail of eender welke andere vorm van elektronische communicatie.