Legal

Algemene voorwaarden van CENENERGY

Artikel 1 : Definities. § 1 "CENENERGY" :CENENERGY, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2110 WIJNEGEM, Blikstraat 4 en met Ondernemingsnummer BE 0665564807. § 2 "Klant" : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die al dan niet voor beroepsmatige doeleinden optreedt.

Artikel 2 : Toepassingsgebied. § 1 De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. § 2 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke offerte van, elke overeenkomst met, iedere levering van goederen en/of verstrekking van diensten door, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting van CENENERGY, behoudens in geval van een geschreven afwijkende overeenkomst met CENENERGY. § 3 De Klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Artikel 3 : Betaling. § 1 Alle facturen van CENENERGY zijn contant betaalbaar, netto en zonder disconto. § 2 CENENERGY heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom. § 3 CENENERGY heeft het recht om alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de Klant aan CENENERGY verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn. § 4 De plaats van uitvoering van de verbintenissen van de Klant is op de maatschappelijke zetel van CENENERGY.

Artikel 4 : Wanbetaling. § 1 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag heeft CENENERGY van rechtswege en zonder ingebrekestelling (1) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar of, zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling en (2) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet tijdig betaalde factuurbedrag met een minimum van EUR 25,- per factuur en dit onverminderd het recht van CENENERGY op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden. § 2 Door het enkele verstrijken van de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning in toepassing van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek in gebreke. § 3 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen die uitgesteld werden door CENENERGY aan de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in §1.

Artikel 5 : Retentierecht. § 1 De schuldvorderingen (facturen) van CENENERGY zijn contant betaalbaar bij installatie, ophaling of levering. CENENERGY kan de producten terugvorderen indien de betaling niet volledig werd overgemaakt. Alle producten blijven in bezit van CenEnergy tot de betaling op de rekening staat van CenEnergy.

Artikel 6 : Uitvoeringstermijn. § 1 De uitvoeringstermijn van werken door CENENERGY is niet bindend voor CENENERGY. § 2 De niet naleving van de vooropgestelde uitvoeringstermijn van werken door CENENERGY verleent de Klant geen enkel (vorderings)recht lastens CENENERGY. Aldus heeft de Klant noch het recht om de overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van het goed te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 : Klachten. § 1 Voor hij het voertuig in ontvangst neemt, moet de Klant het geleverde goed inspecteren. Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken of (gebrekkige) herstelling per aangetekend schrijven gericht worden aan CENENERGY binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de goederen. Bij gebreke aan dergelijke klacht, wordt de Klant geacht de goederen en / of de herstelling(en) zonder voorbehoud aanvaard te hebben. § 2 Een klacht verleent de Klant echter niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van het goed te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen. § 3 Indien de Klant gevraagd wordt om prestatiebladen af te tekenen, geldt de aftekening van deze bladen als onweerlegbaar bewijs van de aanvaarding door de Klant van de materialiteit van de daarin vermelde prestaties.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid van CENENERGY. § 1 CENENERGY is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de producten die haar door de Klant worden toevertrouwd.

Artikel 9 : Vreemde oorzaak. § 1 CENENERGY is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen, die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. § 2 Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die de nakoming van de verbintenis van CENENERGY redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor CENENERGY uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, ziekte, brand, overstroming, sneeuwval, storm, aardbeving, natuurramp, verandering van transporttarieven, verandering van douanetarieven, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van de machines, verkeershinder, te late levering door haar leverancier of onderaannemer, insolventie van haar leverancier of onderaannemer en iedere vreemde oorzaak van haar leverancier of onderaannemer. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor CENENERGY onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn.

Artikel 10 : Eigendomsvoorbehoud. § 1 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de geleverde goederen de exclusieve eigendom van CENENERGY totdat CENENERGY volledige betaling zal hebben ontvangen, zo in hoofdsom, eventuele interesten en kosten. § 2 Niettegenstaande het bepaalde in § 1, gaan alle risico’s gekoppeld aan de verkochte goederen over op de Klant vanaf het ogenblik van de levering.

Artikel 11 : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. § 1 De Klant bevestigt zijn akkoord dat zijn gegevens worden gebruikt om hem op de hoogte te houden van de activiteiten van CenEnergy. Behoudens verzet van de Klant, geadresseerd aan CenEnergy, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan bedrijven verbonden met CenEnergy, teneinde de Klant product- of dienstaanbiedingen toe sturen. De Klant beschikt te allen tijde over het recht op inzage van, verbetering van of verzet tegen het gebruik van deze gegevens. Verantwoordelijke van de verwerking is CenEnergy, Blikstraat 4 te 2110 Wijnegem, die waarborgt dat de gegevens van de Klant worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 12 : Varia. §1 De eventuele nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bedingen.

Artikel 13 : Toepasselijk recht en bevoegde gerecht. §1 Alle betrekkingen tussen CENENERGY en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag. §2 In geval van betwisting tussen CENENERGY en de Klant zijn, naar keuze van de eiser en al naar het geval, uitsluitend (1) het Vredegerecht van het 12de kanton te ANTWERPEN (DEURNE) of het Vredegerecht van het kanton SCHILDE, (2) de Rechtbank van Eerste Aanleg te ANTWERPEN, of (3) de Rechtbank van Koophandel te ANTWERPEN, volgens hun respectieve bevoegdheden, bevoegd om kennis te nemen van deze betwisting.